Oferta

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

zawieranie umów z dostawcami usług, naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu...

ZOBACZ
OBSŁUGA TECHNICZNA

Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń...

ZOBACZ
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów, zamiatanie korytarzy piwnicznych, mycie okien...

ZOBACZ

ZAKRES USŁUGI

Administracja Budynków „LIDOM” zapewnia zgodnie z art. 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku fachowe zarządzanie i administrowanie zasobami wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy realizację następujących czynności:

1) weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie
wykazu lokali, właściciela lokali i najemców w lokalach;
2) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej
nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
3) zlecenie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
4) kontrolę nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź postanowień uchwały;
5) kontrolę nad zapewnieniem administrowanej nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych w budynku przez kwalifikowaną kadrę techniczną;
7) kontrolę nad usuwaniem awarii i ich skutków;
8) przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w terminie dogodnym dla wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej;
9) przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego), którego akceptacja pozwala skalkulować zaliczki na koszty zarządu i funduszu remontowego, o wysokości których decyduje Wspólnota Mieszkaniowa w terminie prawomocnej uchwały;
10) przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w pkt. 9;
11) prowadzenie odpowiedniej księgowości;
12) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego do dnia 31.03. roku następnego;
13) przygotowywanie cyklicznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
14) pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości;
15) rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego oraz innych, zgodnie z Państwa życzeniem.

Usługi swoje wykonujemy stosując przepisy:

1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku
2. Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku
3. inne przepisy dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych

Zapewniamy fachową obsługę administracyjną, księgową i techniczną przez kadrę posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe.

WYNAGRODZENIE OBEJMUJE:

♦ wynagrodzenie pracowników
♦ koszty utrzymania biura
♦ koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
♦ koszty materiałów biurowych
♦ koszty sprzętu i wyposażenia wraz z ubezpieczeniem
♦ koszty obsługi systemu informatycznego.

Punkty umowy oraz cena wynagrodzenia administratora do negocjacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową usługą – sprzątanie klatek schodowych

Z poważaniem
Lidia Dymek