Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej („RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Budynków „LIDOM” Lidia Dymek, ul. Helska 18/1, 81-707 Sopot;

2) inspektorem ochrony danych w Administracja Budynków „LIDOM” Lidia Dymek, ul. Helska 18/1, 81-707 Sopot jest Pan Mateusz Brocki, adres e-mail: brocki@togatus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz w związku z wykonaniem umowy, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi związanej z zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zmuszony jest przekazać na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innym podmiotom w celu realizacji ustawowych i umownych obowiązków ciążących na Administratorze, a obowiązek przekazania danych realizowany będzie na mocy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i jedynie dla realizacji wskazanego celu.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, na jaki dane zostały pobrane, chyba że co innego wynika z prawa powszechnie obowiązującego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.