admin

Czym się zajmujemy?

 

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Zawieranie umów z dostawcami usług2. Naliczanie i rozliczanie opł...

 

OBSŁUGA TECHNICZNA

8. Stała kontrola nad stanem technicznych zarządzanej nieruchomości  ...

 

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

  1. Zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów2. Zamiatanie ko...

Oferta

NA ZARZĄDZANIE  I ADMINISTROWANIE  WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄZAKRES USŁUGI


Administracja Budynków „LIDOM” zapewnia zgodnie z art. 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku fachowe zarządzanie i administrowanie zasobami wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy realizację następujących czynności:

1)    weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie
wykazu lokali, właściciela lokali i najemców w lokalach;
2)    prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej
nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
3)    zlecenie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
4)    kontrolę nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź postanowień uchwały;
5)    kontrolę nad zapewnieniem administrowanej nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
6)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych w budynku przez kwalifikowaną kadrę techniczną;
7)    kontrolę nad usuwaniem awarii i ich skutków;
8)    przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w terminie dogodnym dla wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej;
9)    przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego), którego akceptacja pozwala skalkulować zaliczki na koszty zarządu i funduszu remontowego, o wysokości których decyduje Wspólnota Mieszkaniowa w terminie prawomocnej uchwały;
10)    przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w pkt. 9;
11)    prowadzenie odpowiedniej księgowości;
12)    sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego do dnia 31.03. roku następnego;
13)    przygotowywanie cyklicznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
14)    pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości;
15)    rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego oraz innych, zgodnie z Państwa życzeniem.

Usługi swoje wykonujemy stosując przepisy:

1.    Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku
2.    Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku
3.    inne przepisy dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych

Zapewniamy fachową obsługę administracyjną, księgową i techniczną przez kadrę posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe.

WYNAGRODZENIE OBEJMUJE:

♦ wynagrodzenie pracowników
♦ koszty utrzymania biura
♦ koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
♦ koszty materiałów biurowych
♦ koszty sprzętu i wyposażenia wraz z ubezpieczeniem
♦ koszty obsługi systemu informatycznego.


Punkty umowy oraz cena wynagrodzenia administratora do negocjacji.
Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową usługą – sprzątanie klatek schodowychZ poważaniem   
Lidia Dymek

 
You are here: