Oferta

Kompleksowe usługi zarządzania i administracji :

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • prowadzenie wykazu lokali, właściciela lokali i najemców w lokalach;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
 • zlecenie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
 • kontrolę nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź postanowień uchwały;
 • kontrolę nad zapewnieniem administrowanej nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych w budynku przez kwalifikowaną kadrę techniczną;
 • kontrolę nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w terminie dogodnym dla wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego), którego akceptacja pozwala skalkulować zaliczki na koszty zarządu i funduszu remontowego, o wysokości których decyduje Wspólnota Mieszkaniowa w terminie prawomocnej uchwały;
 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w pkt. 9;
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego do dnia 31.03. roku następnego;
 • przygotowywanie cyklicznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości;
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego oraz innych, zgodnie z Państwa życzeniem.
OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Zawieranie umów z dostawcami usług
2. Naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
3. Inkasowanie i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
4. Rozliczanie mediów tj. zużycie zimnej i ciepłej wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania
5. Wydawanie poświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
6. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej księgowości finansowej, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
7. Opracowywanie projektów planów gospodarczych
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
9. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

OBSŁUGA TECHNICZNA

1. Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
2. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych
3. Opracowywanie planów remontowych nieruchomości
4. Koordynowanie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej robót budowlanych
5. Przeprowadzanie procedur konkursowych na wyłonienie wykonawcy robót
6. Nadzór nad robotami remontowo-modernizacyjnymi
7. Sporządzanie projektów uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne
8. Stała kontrola nad stanem technicznych zarządzanej nieruchomości

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

1. Zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów
2. Zamiatanie korytarzy piwnicznych
3. Mycie okien
4. Mycie parapetów na bieżąco
5. Likwidacja pajęczyn na klatce schodowej
6. Czyszczenie opraw oświetleniowych i skrzynek
7. Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
8. Mycie i czyszczenie innych elementów w obrębie klatki schodowej jak:
drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do piwnicy, kontaktów, skrzynek na listy w miarę potrzeb

Usługi swoje wykonujemy stosując przepisy:

 • Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku
 • Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku
 • inne przepisy dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych

Zapewniamy fachową obsługę administracyjną, księgową i techniczną przez kadrę posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • wynagrodzenie pracowników
 • koszty utrzymania biura
 • koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • koszty materiałów biurowych
 • koszty sprzętu i wyposażenia wraz z ubezpieczeniem
 • koszty obsługi systemu informatycznego.

Punkty umowy oraz cena wynagrodzenia administratora do negocjacji.

Z poważaniem
Lidia Dymek